INDHOLD
ARTIKLER
SUBSTANTIVER
ADJEKTIVER
PRONOMINER
Demonstrative
Possessive
Relative
Spørgende
Ubestemte
Personlige
Refleksive
TALORD
VERBER
Regelmæssige
VERBER
Uregelmæssige
Oversigt
VERBER
specielle
Perifraser
TEMPUS
MODUS:
Konjunktiv
Imperativ
Gerundium
Præsens part.
Perfektum part.
Infinitiv
Pers. infinitiv
Diatese
Partikler
Affikser
Flere emner:
FONETIK:
Udtale
Accenter
Betoning
Alfabetet
ORTOGRAFI
TURISTSÆT-
NINGER
Oversigt over 
tidernes dannelse